OGŁOSZENIE STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Starosta Sępoleński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Lista ta zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Ponadto informujemy, że porady prawne na terenie powiatu sępoleńskiego udzielane są w czterech lokalizacjach.

  • Sępólno Krajeńskie, Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Kamień Krajeński, Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Adwokatów i Radców Prawnych czynny w każdy wtorek.
  • Więcbork, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek.
  • Sośno, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego czynny w każdy wtorek.

Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Jak umówić się na wizytę?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod adresem https://zapisy-np.ms.gov.pl/ lub za pomocą linku udostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna . Istnieje również możliwość zapisania się na wizytę telefonicznie pod numerem 52 388 13 00 lub 52 388 13 05 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego).

Czy pomoc prawna jest rzeczywiście darmowa?

Pomoc prawna jest w 100% darmowa. Adwokaci i Radcy Prawni oraz Organizacja Pozarządowa nie mogą pobierać żadnych opłat związanych z udzielaniem porad w punkcie.

Dla kogo pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
  • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

  • udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu sępoleńskiego mogą skorzystać w Punkcie w Więcborku oraz w Sośnie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Czy można wyrazić opinię na temat otrzymanej porady?

Oczywiście. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy zachęcamy do przekazywania opinii nt. udzielonej porady poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w oznakowanej urnie. Chęć przekazania opinii należy zgłosić osobie udzielającej porady.

Czy w późniejszym terminie można przekazać uwagi oraz sugestie dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sępoleńskim?

Zastrzeżenia uwagi i opinie można przekazywać do osoby odpowiedzialnej za realizację zadania w Starostwie Powiatowym - Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Wojciech Bilski.

Zachęcamy także do zapoznania się z Listą Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Komentowanie wstrzymane