Rgulamin

Regulamin Konkursu

,,Polub Nas na FB I WYGRAJ TELEFON XIAOMI REDMI 4X

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą ,,Polub Nas na FB I WYGRAJ TELEFON XIAOMI REDMI 4X”.
 2. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w konkursie nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

 

 • 2 Organizator

 

Organizatorem konkursu jest Artur Grabiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą G.ART Technology Artur Grabiec z siedzibą w Sypniewo przy ul. Ogrodowa 2 (89-422 Sypniewo), NIP: 6771170269, REGON: 093152915 (dalej jako ,,Organizator”).

 

 • 3 Czas trwania

 

Konkurs trwa w okresie od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

 

 • 4 Warunki uczestnictwa
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która polubiła i udostępniła dwa posty na portalu Facebook w profilu Telewizji Regionalnej Krajna.TV, należącej do G.ART Technology Artur Grabiec w terminie określonym w § 3.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

polubienie i udostępnienie dwóch postów na portalu Facebook w profilu Telewizji Regionalnej Krajna.TV, należącej do G.ART Technology Artur Grabiec w terminie określonym w § 3;

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). Współpracownikami w rozumieniu postanowień Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nadto Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik złamał postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 5 Zasady konkursowe
 1. Konkurs polega na polubieniu i udostępnieniu dwóch postów na portalu Facebook w profilu Telewizji Regionalnej Krajna,.TV należącej do G.ART Technology Artur Grabiec
 2. Wybór zwycięzcy konkursu zostanie dokonany przez Komisję, powołaną przez Organizatora w dniu 22.12.2017.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 grudnia 2017 r. bezpośrednio po ustaleniu zwycięzcy na stronie FB tj na profilu społecznościowym Facebook Organizatora.

 

 

 • 6 Nagrody
 1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest Smartfon Xiaomi Redmi 4X.
 2. Zwycięzca konkursu obowiązany jest do odbioru nagrody w terminie 7 dni w siedzibie Organizatora.
 3. Po upływie wskazanego terminu Uczestnik, traci prawo do nagrody.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do odebrania Nagrody na osobę trzecią.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
 1. Zwycięzca - Uczestnik Konkursu, przed wydaniem Nagrody, powinien podać Organizatorowi dane osobowe i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, w celu realizacji świadczeń wynikających z konkursu. Podanie danych i złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wydania Zwycięzcy Nagrody.
 2. W celu wydania Zwycięzcy Nagrody, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 1. Zwycięzca Konkursu może zezwolić na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska.
 1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
 1. Z przeprowadzonej czynności wyłaniania zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokoły.

 

 • 7 Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 • 8 Podatki

Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to w przypadku, gdy nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej podatek dochodowy od wartości danej nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny będzie Organizator.

 

 • 9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować na adres 89-422 Sypniewo, ul. Ogrodowa 2 za pomocą poczty lub osobiście w siedzibie Organizatora.
 1. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Konkursowa, która rozpatruje reklamacje w terminie  14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni listownie za pośrednictwem poczty.
 1. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

 

 

 

 

 

 • 10 Dane osobowe

 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych zwycięzcy konkursu. Przetwarza dane osobowe wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody, ewentualnie rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Konkursowej do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnik/zwycięzca podaje dane dobrowolnie oraz ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagrody. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagrody zostaną niezwłocznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zapewnia realizację uprawnień Uczestnika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Uczestnikowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych, bez wymaganej przepisami prawa zgody Uczestnika.

 

 • 11 Publikacja regulaminu

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na profilu Facebook, jak również na stronie internetowej Organizatora.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu i zostaną opublikowane z wyprzedzeniem 1 dnia.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.