DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJ. INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w tym z autyzmem na rok szkolny 2018/2019 do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim: szkoła podstawowa, klasa III gimnazjum.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, w tym z autyzmem.
Oferta placówki:
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.
- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia korygujące wad postawy
- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych
- zajęcia z elementami socjoterapii
- alternatywne sposoby komunikowania
- modelowanie zachowań
- praca z dzieckiem autystycznym
Nasza szkoła jest przyjaznym miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, mają zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Nawiązują relacje z rówieśnikami i dorosłymi, uczą się komunikacji oraz współpracy. Poznają siebie i kształtują obraz własnej osobowości. Uczestnicząc w licznych akcjach ogólnopolskich, konkursach przedmiotowych i plastycznych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach, rozwijają swoją kreatywność, wzmacniają poczucie własnej wartości. Szkoła osiąga liczne sukcesy, bierze udział w ważnych wydarzeniach i realizuje przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie realizują ogólnopolskie programy bezpieczeństwa, wartości itp. Uczestniczą w projektach edukacyjnych.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe,
- zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczno- techniczne,
- koła przedmiotowe.
Placówka zapewnia każdego dnia opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i internatu. W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego. W placówce aktywnie działa Rada Rodziców oraz „Grupa Wsparcia dla Rodziców” wspomagająca realizację statutowych zadań.
Placówka zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
ZAPRASZAMY
Kontakt: Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
ul. Hallera 29,89-400 Sępólno Krajeńskie
Sekretariat:52 - 388 - 26 – 86, tel.kom.606 181 961
Dyrektor szkoły: kontakt przez sekretariat
Pedagog szkolny: kontakt przez sekretariat
Pielęgniarki szkolne: kontakt przez sekretariat e-mail:sekretariatzss2@wp.pl www.zs2-sepolno.pl

Komentowanie wstrzymane