Sędzia Anna Maria Wesołowska w Sośnie (foto) SOŚNO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 14.03.2018r. zorganizowało w Gminnym Domu Kultury w Sośnie kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Gminy Sośno- Pan Piotr Dobrzański, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie- Pani Ewa Kwasigroch wraz z pracownikami, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Sośnie- Pan Przemysław Kowalczyk, Kierownik Posterunku Policji w Więcborku- Pan Arkadiusz Sontowski, Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie- Pan Mieczysław Kaproń, Przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Sośno oraz Rodziny Zastępcze.
Podczas spotkania wykład na temat rodzicielstwa zastępczego wygłosiła psycholog - Pani Aleksandry Nowicka-Martinez. Następnie przedstawiono  założenia projektu „Rodzina w Centrum” oraz zostały przedstawione dobre praktyki przez rodzica zastępczego Panią Iwonę Szymczak-Bajczyk na temat rodzicielstwo zastępcze oczami rodzica zastępczego. W drugiej części spotkania wystąpiła Sędzia Pani Anna Maria Wesołowska, która poruszyła temat związany z rolą współpracy rodziców zastępczych ze szkołą oraz przeciwdziałania nowym zagrożeniom w odniesieniu do aspektów prawnych. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zadowolenie z przekazanej wiedzy merytorycznej przez prelegentów.

Tekst i fot.: PCPR

Komentowanie wstrzymane